Exhibition views >
English text >

 ARKITEKTUR FÖR DE FATTIGA
ETT MODERNISTISKT EXPERIMENT PÅ DEN EGYPTISKA LANDSBYGDEN
2006 – 2008

Utställt vid:
Mia Sundberg Galleri, Stockholm 2008, An Architecture for the Poor
Kristianstads Konsthall 2009, Winning a battle, losing the War

 

 

An Architecture for the Poor intresserar sig för den Egyptiska arkitekten Hassan Fathy och hans sociala experiment samt försök till hållbara byggnadsformer. Hans vision var att bygga bort de bostadsproblem som fanns bland landets fattiga och traditionellt nomadiska befolkning. Som socialt engagerad visionär lät han bygga idealstaden New Gurna, i närheten av det antika Konungarnas Dal, som ett utopiskt experiment. Försöket var tänkt att generera fler städer utifrån kooperativa byggnadsformer, som varefter skulle bli självförsörjande.

Samtidigt som försöket var en adoption av den Västerländska modernismen ville Fathy anpassa / vidareutveckla modernismen efter inhemsk Islamsk byggtradition. Han kritiserade den storskalighet som modernsimen hade utvecklat i Västvärlden och som han ansåg inte skulle kunna anpassas till det Egyptiska levnadsmönstret.

Till varje pris har jag alltid försökt undvika attityden som alltför ofta råder bland professionella arkitekter och stadsplanerare: att befolkningen, samhällena, inte har något att säga som är värt de professionellas uppmärksamhet. Att alla problem kan lösas genom att ta till sofistikerade urbana metoder och teknik inom byggandet. Om möjligt, vill jag överbygga gapet mellan folkarkitekturen och arkitektens arkitektur. Olyckligtvis accepterar tredje världens moderna arkitekter alla facila lösningar som den moderna teknologin kan erbjuda utan en tanke på konsekvenserna detta kan ha för komplexa kulturella system. Ovetandes om att civilisation mäts genom vad man själv bidrar till kulturen och inte genom vad man tar från andra, fortsätter tredje världens moderna arkitekter att ta från västvärldens arkitekter i Europa och Nordamerika, utan att någonsin försöka uppskatta värdet av deras egna kulturella arv.
- Hassan Fathy *

Fathy ville att de boende skulle ha inflytande över skapandet av deras stad, och att de skulle ha en roll i byggprocessen genom spridningen av kunskaper i traditionell byggnadsteknik. Avsikterna för dessa byggprojekt misslyckades på grund av brist på förtroende bland den lokala befolkningen och brist på regeringsstöd. Projekten står kvar som söndervittrande men bebodda lämningar, återstoden av ett potentiellt alternativ till adopterandet av västvärldens modernistiska tradition. Fotografierna i serien
dokumenterar en arkitektonisk vision som motsätter sig en oflexibel förtärande globalism och istället utforska de möjligheter som finns i det lokala och det plats-specifika.

Arbetet visades hos Mia Sundberg galleri 2008 som en serie fotografier uppdelade i tre olika delar; den modernistiska staden New Gurna, den äldre byn Gurna samt ökenbosättningen Bariz al Gedida.
New Gurna var tänkt att ersätta den äldre byn Gurna, där befolkningen länge hade levt på gravplundring från Konungarnas dal (husen var byggda ovanpå gravarna). Istället återvände befolkningen tillbaka till Gurna. Fotografierna i serien representerar hur platsen/städerna ser ut i dag, anpassat efter behoven från de invånarna som kom istället för den tilltänkta Gurnabefolkningen.

Projektet gavs ut i bokform 2008 av Mia Sundberg Galleri, innehållande ett urval av fotografier från serien samt två essäer av Sarah Rifky respektive Mats Eriksson. Boken finns tillgänglig här samt hos följande försäljningsställen; Konst-ig, Moderna Museets bokshop, Malmö konsthall, Göteborgs Konstmuseum samt hos Printed Matter, New York.

*Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference to Hot Arid Climates, 1986