TALLINN, ESTONIA
2003/05

Utställt vid:
CCA, Tallinn, Estland 2005, Tricht/Linn/Burg
Ett urval fotografier publicerades i medföljande utställningskatalogen Practices of Tallinn av CCA, Center for Contemporary Arts, Estland

 

 

Tallinnfotografierna är en fortsättning på serien Winning a battle, losing the war, som handlade om förändringarna i det svenska samhället och välfärdsstaten som i stor utsträckning hade formats av socialdemokratisk politik. Denna serie visade stängda och övergivna institutionella byggnader i Sverige och var ett dokument över nedmonteringen av välfärdsstaten och urholkningen av det svenska folkhemmet. Estland, en fd koloni i öst genomgick en ännu större systemförändring efter landets självständighet från Sovjetunionen. Fram till landets självständighet 1990 hade Estland varit en del av det forna östblocket och alla gränser med ickekommunistiska länder i Baltikum var stängda, med endast ett minimum av kommunikation med dess grannar. Under senare år har mycket förändrats och svenska banker har etablerat sig på Estlands fastighetsmarknad, gett generösa lån till estniska husköpare och gjort en maximal vinst på det. Senare har detta lett till ekonomiska kriser för Estland och andra länder i Baltikum. Sverige blev synligt på ett nytt sätt på den globala marknaden. Vad säger detta om oss och bilden av välfärdsstaten/den svenska identiteten?

Detta är bakgrunden till bildserien. Fokus ligger på de ofrånkomliga konflikterna mellan avsikt och praktiskt genomförande, idealism och pragmatism: idealbilden av modernismen som en befriande kraft, en källa till ordning, och verkligheten som visar på maktmissbruk inom förtryckande system. Det kan verka som om detta är en enkel och lättläslig situation, men det är mer komplicerat än det verkar. Det finns många interna konflikter mellan den estniska befolkningen och de Ryska minoritetsgrupper som bor i förorterna. Vad är deras identitet i det nya postkommunistiska samhället? Vad finns det för samhörighet i dagens Estland och vem företräds den Ryska befolkningen av? Den kontroversiella flytten av monumentet över den okända ryska soldaten till en ny minnesplats har väckt frågor som är ständigt aktuella och viktiga men som på inget sätt är ett lättlöst problem. Representationer av den gamla maktordningen såsom förhärligande minnesmärken har tagits bort, det gamla auditoriet i den tidigare estniska politbyrås högkvarter används nu som förråd, samtidigt som intoleransen och misstänksamheten mot den ryska befolkningen i förorterna är utbredd.

Några av fotografierna i serien samlades med en berättande text i katalogenPractices of Tallinn, vilket CCA publicerade som ett medföljande kompendium till utställningen Tricht/Linn/Burg från 2005. Urvalet av fotografierna avvek något från de som visas i katalogen. Tricht/Linn/Burg curatades av Liina Siib och samordnaren Mare Pedanik vid CCA och var ett internationellt samgående konstprojekt vilket ägde rum på offentliga platser i tre städer under 2005: Maastricht, Salzburg och Tallinn. Partners var Jan van Eyck Akademien, Maastricht i Nederländerna (kurator: Hinrich Sachs) och Salzburger Kunstverein i Österrike (curator: Hildegund Amanshauser)

Detta samarbetsprojekt fokuserade på Europeiska städer som har önskad massturism och därför blivit föremål för fastighetsspekulationer delvis på grund av sina historiska och arkitektoniska strukturer och "intakta stadskärnor". Alla tre städer är konkreta exempel på detta. Det sätt på vilket båda företeelserna påverkar tillvaron för stadens invånare var viktigt tema i projektet. Tricht/Linn/Burg var ett tvärvetenskapligt projekt med en betoning på bildkonst, och som omfattade musik, performance, teori, nya medier och arkitektur.

 

 

 

 

 

English text >