IN BETWEEN THE BUILDINGS
2003/05

Published as an Artist book in 2005. Leporello #03 In between the Buildings is the third in a serie of ten artist books, published by Langtbortistan in Denmark.

 

 

In the final summary of his text about the public art in Malmö Måns Holst-Ekström says, Then there are other works of art, in other places. They are mostly meant for local residents*.

During the Swedish One million dwellings programme there were so much art put up in housing estates that this were even talked of as an environmental hazards. This public art were often abstract and far removed from the stylistic ideals of an earlier age; female nudes, patriotic heroic busts and full-figure sculptures. Instead, titles such as Future Vision, Astro-Fable, Fragmented Sphere or Space Birth set an optimistic tone for the newly constructed peripheries of our cities. For those who live in these areas the pioneering spirit is long gone and the titles now feel nostalgic and a trace of time passes.

Today we speak of site-specific art, where the site is of decisive importance for the work, but many of the artworks that were put up in housing estates during the One million dwellings programme in the 60s and 70s were little but decorations for areas between the houses. – How do the public art in these places relate to the large-scale housing estates they were installed in and how do the inhabitants positioning themselves regards all the decorations/sculptures within their neighbourhood? Do they have any influence upon its close environmental space and relation to what would be put up/or changed within their surroundings?

In a considerably later work, Truls Melinʼs red object from 1992 commissioned by MKB (the Malmö City Housing Agency), this earlier optimism is vaguely critically intoned. From the motorway, only a red sign is visible. Behind it there is a sculpture that only can be seen from inside the housing estate. The sculpture, painted in Social Democrat red, has later been tagged Ahmed-El Ahy. The sculpture could be seen as a monument due to the segregated socialdemocratic Malmö, but with an important addition made by one of the inhabitant in this, for us, anonymous neighbourhood set in the outskirts of Malmö. Maybe the activity is done as an answer to the lack of visibility on how the citizens feel they are being represented by the city. Who are “them”, and what are the constitutions within these neighbourhoods?

*From the book; Art Guide. Sculptures and Monuments in Malmö. Edited by Stig Johansson and Oscar Bjerelius, ABF, Malmö 2001

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Sedan finns det annan konst, på andra ställen. Den vänder sig mer till de lokalt boende.* Ur Måns Holst-Ekströms konstguide om den offentliga konsten i Malmö från 2001

Under miljonprogramsåren placerades det ut så mycket konst i bostadsområden att det talades om miljöförstöring. Ofta var denna konst abstrakt, fjärmad från tidigare års upphöjda stilideal; nakna kvinnokroppar och heroiska patriarkala byster och helfigurer. I stället angav titlar som Framtidsvision, Astrofabel, Fragmentarisk sfär och Födelse i rymden en ton av pionjäranda i det storskaliga byggande som tog form i våra städers ytterområden. För de som bor i dessa områden idag är denna anda sedan länge försvunnen. Kvar finns titlarna som i dag känns nostalgiskt daterade.

När det idag talas om platsspecifik konst, där platsen spelar avgörande roll för hur verket upplevs/läses av, var mycket av den offentliga konst som placerades i bostadsområden under miljonprogrammet ofta ren dekoration i grönområdena mellan huskropparna. – Hur har den offentliga konsten som här uppfördes förhållit sig till de stora bostadsprogram den placerades i? – Hur förhåller sig de som bor i dessa områden i dag till denna konst/utsmyckning? Får denna befolkning vara med och påverka sin närmiljö och hur de vill ta hand om och eventuellt bevara konsten?

I ett betydligt senare verk, Truls Melins röda objekt från 1992 på uppdrag av MKB, har den tidigare optimismen här fått en vag kritisk ton. Ut mot motortrafikleden syns endast en röd skylt. Bakom den döljer sig en skulptur som endast syns in mot bostadsområdet. Skulpturen som är målad i socialdemokratiskt rött har senare taggats Ahmed-El Ahy. Verket upplevs snarast som ett monument över det segregerade Socialdemokratiska Malmö, med ett tydligt tillägg gjort som markering över vem som bor i detta annars anonyma område i utkanten av Malmö. Kanske som ett svar på hur de ser sig representerade i staden Malmö?


*Ur boken; Konstguide. Skulpturer och minnesmärken i Malmö. Redaktör Stig Johansson, Oscar Bjerelius, ABF i Malmö 2001